نتايج آرا فرم نظرسنجيعالی
33.33%(1)


خوب
33.33%(1)


تا حدودی خوب
0%(0)


رضایت بخش
0%(0)


خیلی بد
33.33%(1)


تعداد کل آرا نظرسنجی 3